Privacyverklaring

Karina Marks is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Karina Marks doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Karina Marks is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Karina Marks is verantwoordelijk voor het verstrekken van teksten en het uitvoeren van overige marketing opdrachten. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Karina Marks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Karina Marks, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Karina Marks verstrekt. Karina Marks kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw factuurgegevens

Cookies

Karina Marks gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen er, onder andere, voor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden.  

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet  door Karina Marks te beïnvloeden. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke externe cookies je via deze site kunt tegenkomen:

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Karina Marks gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Karina Marks verstrekt. Karina Marks krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Karina Marks maakt gebruik van de analyticsdiensten van Google Analytics.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Karina Marks zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Karina Marks verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het schrijven van teksten op freelance basis alsmede het uitvoeren van eventuele overige marketingopdrachten. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Karina Marks te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

Karina Marks houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Karina Marks.

Bewaartermijn

Karina Marks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Karina Marks gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Karina Marks voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Karina Marks beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Tevens maakt Karina Marks gebruik van hostingprovider Vimexx. Vimexx maakt zeven maal per dag een back-up van de gegevens die Karina Marks verzamelt en slaat deze op op de eigen servers. De website van Karina Marks heeft tot slot een SSL-certificaat wat inhoudt dat de website beter beveiligd is en de gegevens van bezoekers van de website extra worden beschermd.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Karina Marks afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Karina Marks legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Externe partijen waar Karina Marks mee samenwerkt zijn

  • Google

Voor de gebruikmaking van de google analytics diensten

  • Vimexx

Vimexx is de hostingprovider van Karina Marks.

Rechten van betrokkenen

Karina Marks honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webdesign@karinamarks.com. Karina Marks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website https://www.karinamarks.nl worden gepubliceerd of middels e-mail aan u worden toegezonden.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Karina Marks

webdesign@karinamarks.com

06-11370204